Senin, 28 Agustus 2017

PEMBANGKANGAN PADA ALLAH DAN RASUL~NYA AKAN BERAKHIR DENGAN KESENGSARAANSesungguhnya orang-orang yang
menentang Allah dan Rasul~Nya  pasti
mendapat  kehinaan sebagaimana orang-orang
yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan.
 Sesungguhnya Kami telah menurunkan
bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang
yang kafir ada siksa yang menghinakan.
Al-Mujaadilah (58):5

Sesungguhnya orang-orang yang menen-
tang Allah dan Rasul~Nya, mereka termasuk
orang-orang yang sangat hina.
Al-Mujaadilah (58):20

Pada hari ketika muka mereka di-
bolak-balikkan dalam neraka,  mereka berkata :
 "Alangkah baiknya, andaikata dahulu kami taat
kepada Allah dan taat pula kepada Rasul."
Al-Ahzab (33):66


Manusia yang diibaratkan sebagai kacang yang lupa akan kulitnya :

Dan apakah manusia tidak memper-
hatikan bahwa Kami menciptakannya dari
setitik air (mani), maka tiba-tiba ia
menjadi musuh yang nyata!
Yaasiin (36):77


Asal dari semua pembangkangan adalah karena rela menuruti hawa nafsu.

Sedangkan asal dari ketaatan, adalah karena ketidak-relaan jiwa menuruti nafsu.Sumber : Buku Bahan Renungan Kalbu Ir.Permadi Alibasyah
Gambar:www.pixabay.com

Senin, 14 Agustus 2017

KETAATAN PADA ALLAH DAN RASULULLAH KUNCI SUKSES DUNIA & AKHIRAT


Dan barangsiapa yang mentaati Allah
dan Rasul~Nya, mereka itu akan bersama-
sama dengan orang-orang yang di-
anugerahi nikmat oleh Allah.
An-Nisaa' (4):69

Barangsiapa yang mengikuti petunjuk~Ku,
niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka,
dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
Al-Baqarah (2):38

Barangsiapa taat kepada Allah dan
Rasul~Nya dan takut kepada Allah dan
bertakwa kepada~Nya, maka mereka adalah
 orang-orang yang mendapat kemenangan
An-Nuur (24):52

Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman,
dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya
dia amat taat (kepada Tuhannya).
Shaad (38):30

Dan orang-orang yang beriman,
lelaki dan perempuan, sebagian mereka
(adalah) penolong bagi sebagian yang lain.
 Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf,
mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
 menunaikan zakat, dan mereka taat kepada
Allah dan Rasul~Nya. Mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah.
At-Taubah (9):71

Dan  barangsiapa  di antara kamu se-
kalian (isteri-isteri Nabi) tetap taat kepada
Allah dan Rasul~Nya dan mengerjakan amal
yang saleh, niscaya Kami memberikan kepada-
nya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan
 baginya rezeki yang mulia.
Al-Ahzab (33):31

Hai orang-orang yang beriman,
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada
Rasul dan janganlah kamu merusak-
kan (pahala) amal-amalmu.
Muhammad (47):33

Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub)
seorang yang sabar.  Dialah sebaik-baik hamba.
Sesungguhnya dia amat taat
 (kepada Tuhannya).
Shaad (38):44

Bersabarlah atas segala apa yang
mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami
Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya
 dia amat taat (kepada Tuhan). Sesungguhnya
Kami menundukkan gunung-gunung untuk
bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang
 dan pagi, dan (Kami tundukkan pula) burung-
burung dalam keadaan terkumpul. Masing-
masingnya amat taat kepada Allah.
Shaad (38):17-19

Barangsiapa yang taat kepada Allah
dan Rasul~Nya; niscaya Allah akan memasukannya
 ke dalam surga yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai; dan barangsiapa
yang berpaling niscaya akan diazab~
Nya dengan azab yang pedih.
Al-Fath (48):17

Barangsiapa taat kepada Allah dan
Rasul~Nya, niscaya Allah memasukkannya
ke dalam surga yang mengalir di dalamnya su-
ngai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya,
 dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang-
siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul~Nya
 dan melanggar ketentuan-ketentuan~Nya, nis-
caya Allah memasukkannya ke dalam api
neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan
baginya siksa yang menghinakan.
An-Nisaa' (4):13-14

Walaupun firman-firman Allah dalam Al-Qur'an sudah sedemikian jelasnya, yaitu kunci sukses dunia & akhirat hanya dapat diraih bila selalu taat mengikuti keinginan-keinginan~Nya, tetapi mengapa masih banyak orang yang membangkang? Salah satu penyebabnya, boleh jadi  karena kebanyakan orang tidak menyadari betapa cintanya Allah pada dirinya. Seandainya saja mereka tahu kadar kecintaan Allah kepadanya, niscaya mereka akan merasa malu untuk membangkang kepada~Nya.
Inilah sebagian kecil bukti kecintaan Allah pada manusia :
 • dibuat~Nya  manusia  bisa  berpikir, dapat membaca dan menulis
 • diberi~Nya kemerdekaan untuk berkehendak
 • dijadikan~Nya sebagai khalifah (wakil)~Nya di bumi
 • diberi~Nya nikmat yang tak terhingga
 • diberi~Nya kitab pedoman hidup untuk menuju bahagia
 • diampunkan~Nya setiap dosa yang dilakukan (kecuali syirik)
 • dilipat gandakannya (10X) ganjaran atas amal saleh yang dilakukannya tetapi pembangkangannya dibalas seimbang.
 • diberi~Nya ganjaran pahala walaupun masih berupa niat
 • diancam~Nya dengan dosa besar setiap pembangkangan yang sebenarnya amat baik untuk diri manusia itu sendiri
 • walaupun telah mati, masih diberikan~Nya juga pahala
 • diberi~Nya lingkungan hidup ( alam raya ) yang harmonis
 • diciptakan~Nya binatang dan buah-buahan
 • ditumbuhkan~Nya biji-bijian


Kebaikan-kebaikan Allah ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an antara lain pada : Ibrahim:32-34, An-Nahl:3-13, Al-An'am:95-99, Al-Hijr:19-23, Al-An'aam:160, Thaahaa:82, Hud:90, Al-A'raaf:156, Asy-Syuura:22-23.
Bila seseorang sudah dapat memahami kecintaan Allah pada dirinya, namun ia masih juga tidak mau mentaati keinginan-keinginan~ Nya, maka hendaklah ia segera meminta agar Allah mengganti hatinya!

Kebahagian yang hakiki hanya dapat diperoleh melalui ketaatan
sepenuhnya pada Allah dan Rasulullah saw.   Jangan engkau tukarkan
kebahagiaan yang hakiki itu dengan kenikmatan sesaat!

Sumber : Buku Bahan Renungan Kalbu Ir.Permadi Alibasyah
Gambar:www.pixabay.com